Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zapytanie ofertowe na wybór fizjoterapeuty

Przyrów, 04.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe

na wybór fizjoterapeuty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, w związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi: fizjoterapeuty

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

ul. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi fizjoterapeuty na rzecz uczestników Klubu „Senior+” mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w okresie od 17 stycznia 2024r. do grudnia 2024r. w wymiarze 150 godzin (łącznie dla 30 uczestników) w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych.

Kod CPV 85000000-9, nazwa kodu CPV – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 1. Zadania po stronie Wykonawcy:

a) prowadzenie indywidualnych zajęć z uczestnikami Programu Wieloletniego „Senior+”

b) prowadzenie grupowych zajęć z uczestnikami Programu Wieloletniego „Senior+”

c) opracowania harmonogramu prowadzonych działań oraz bieżące aktualizowanie go

d) prowadzenie dokumentacji poświadczającej wykonanie usługi, w tym: list obecności uczestników programu oraz sprawozdań merytorycznych z wykonanej pracy, a ponadto gromadzenia materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług. Wszystkie zgromadzone dokumenty Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po wykonaniu usługi.

 1. Wymagania formalne dla Wykonawcy:

- Doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji

- Wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników poszczególnych rodzajach stanowisk pracy

Na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza oświadczeniem. Po zakończonej ocenie ofert wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów poświadczających wykształcenie oraz niezbędne kwalifikacje.

 1. Wymagania związane z wykonaniem umowy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz osobiście wykonają Przedmiot Zamówienia. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r. Miejscem wykonywania zamówienia: Klub Senior+ w Przyrowie, ul. Rynek 17.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 11.01.2024r. do godz. 12:00 (osobiście lub listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów na Formularzu ofertowym (Załącznik 1). Do oferty należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu wykształcenia oraz umiejętności do świadczenia usługi, CV, zaświadczenie o wpisie do rejestru – jeśli dotyczy, oświadczenie o niekaralności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela się pod nr
tel.
34/3554120 wew. 36 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy:

42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7 lub na adres e-mail: gops@przyrow.pl

 1. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru w oparciu o następujące kryteria:

 1. 80 % cena brutto za 1 godzinę (1 godzina zegarowa tj. 60 minut)

 2. 20 % doświadczenie zawodowe.

 1. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Przyrowie

Iwona Kremblewska

 

 

Autor:  gops.przyrow.pl
05
STY
2024
93
razy
czytano

5/39

Przydatne linki

Mogą również Ciebie zainteresować

Pomoc w Twojej okolicy

Oferujemy pomoc osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej i nie są w stanie wykorzystując własne środki oraz możliwości przezwyciężyć istniejące trudności.

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie